Algemene Voorwaarden

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

van de vereniging centrale organisatie gemengde branche

"vereniging gebra"

 

 

AV CZ/85 juni 2009

 

Deze algemene voorwaarden van Vereniging Gebra zijn tot stand gekomen in overleg met de

Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering (CZ) van de Sociaal-

Economische Raad en treden in werking op 1 september 2009. De CZ stelt het op prijs indien

zulks bij een citaat uit deze Algemene voorwaarden vermeld wordt.

____________________________________________________________________________________________________________

 

Hoofdstuk 1 Winkelverkopen aan consumenten

 

ARTIKEL 1 - Definities 3

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid en bekendmaking 3

ARTIKEL 3 - Aanbod en aanvaarding 3

ARTIKEL 4 - Schriftelijke offerte 3

ARTIKEL 5 - Prijs en prijswijzigingen 4

ARTIKEL 6 - Aanbetaling 4

ARTIKEL 7 - Betaling contant en op rekening 4

ARTIKEL 8 - Niet-tijdige betaling 4

ARTIKEL 9 - Eigendomsvoorbehoud en reparatie 5

ARTIKEL 10 - Levertijd 5

ARTIKEL 11 - Aansprakelijkheid 5

ARTIKEL 12 - Annuleren 5

ARTIKEL 13 - Ruilen en/of retourneren van een artikel 5

ARTIKEL 14 - Garantie 6

ARTIKEL 15 - Klachten 6

ARTIKEL 16 - Geschillen 6

ARTIKEL 17 - Nakomingsgarantie 7

ARTIKEL 18 - Wijzigingen 7

 

Hoofdstuk 2 Aanvullende voorwaarden bij verkoop op afstand (internet) aan consumenten

ARTIKEL 19 - Verstrekken algemene voorwaarden 7

ARTIKEL 20 - Informatieverstrekking 8

ARTIKEL 21 - Risico beschadiging/vermissing 8

ARTIKEL 22 - Levertijd 8

ARTIKEL 23 - Bedenktijd en ontbinding 8

 

Hoofdstuk 3 Voorwaarden van toepassing op zakelijke klanten

ARTIKEL 24 - Zakelijke klant 9

ARTIKEL 25 - Toepasselijke voorwaarden 9

ARTIKEL 26 - Prijzen 9

ARTIKEL 27 - Uitgezonderde artikelen 9

ARTIKEL 28 - Aanbetaling 9

ARTIKEL 29 - Aansprakelijkheid 9

ARTIKEL 30 - Annuleren niet toegestaan 9

____________________________________________________________________________________________________________

 

ARTIKEL 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Gemengde Branche:

de detailhandel in huishoudelijke artikelen en kleine

huishoudelijke apparaten, glas, porselein en aardewerk, alsmede

luxe-, cadeau- en trendartikelen van food en non food,

woonaccessoires, artikelen voor het zetten van koffie en thee al

dan niet in combinatie met verkoop van thee en koffiebonen,

souvenirs, kaarsen, (wens)kaarten, posters en lijsten,

kunstvoorwerpen voor zover het niet de verkoop van unieke

exemplaren betreft en tuinmeubelen.

 

Consument:

de afnemer die niet handelt in het kader van de uitoefening van

een beroep of bedrijf.

 

Schriftelijk:

onder schriftelijk wordt mede verstaan elektronisch

 

Hoofdstuk 1 Winkelverkopen aan consumenten

 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid en bekendmaking

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die

tussen ondernemer en consument worden gesloten.

2. Voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Aan deze voorwaarde kan

bijvoorbeeld voldaan worden door kopieën van de tekst in een houder bij de kassa te

plaatsen.

 

ARTIKEL 3 - Aanbod en aanvaarding

 

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het artikel, de

koopprijs, de levertijd en eventuele bezorgkosten en andere bijkomende kosten. De

omschrijving van het artikel is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van

het aanbod door de consument mogelijk te maken.

2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

 

ARTIKEL 4 - Schriftelijke offerte

 

1. Op verzoek van de consument kan de ondernemer een schriftelijke offerte uitbrengen.

2. Koopprijzen in schriftelijke offertes ten behoeve van consumenten zijn altijd inclusief

btw.

3. Een schriftelijke offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen te rekenen vanaf de

datum waarop de offerte is gedagtekend.

4. Een wijziging in een uitgebrachte schriftelijke offerte is slechts geldig indien beide

partijen zich daarmee, bij voorkeur, schriftelijk akkoord hebben verklaard.

5. Indien bij het sluiten van de koop bekend is dat levering in gedeelten plaatsvindt, wordt

dit in de schriftelijke offerte vermeld. Partijen kunnen ook na het sluiten van de koop

levering in gedeelten overeenkomen, bij voorkeur schriftelijk.

 

ARTIKEL 5 - Prijs en prijswijzigingen

 

1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging

optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument

heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten

van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst is bedongen

dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet

voortvloeien zoals die terzake van BTW.

 

ARTIKEL 6 - Aanbetaling

 

1. De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een

consument een aanbetaling van maximaal 25% van de koopsom te verlangen met een

maximum van € 500,00.

2. Als de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd onder verrekening van de aanbetaling

omdat de ondernemer surseance van betaling is verleend of in staat van faillissement is,

dan zal Vereniging Gebra na overleg met de consument één of meer ondernemers

aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder verrekening van de

aanbetaling. De consument dient te bewijzen dat de aanbetaling al heeft plaatsgevonden

evenals het bedrag van de aanbetaling. De aanbetaling wordt slechts verrekend tot het

maximum van € 500,00.

 

ARTIKEL 7 - Betaling contant en op rekening

 

1. Betaling geschiedt contant. Contante betaling omvat onder meer pinnen en betaling met

creditcard.

2. De ondernemer is niet verplicht te leveren zolang de consument niet aan zijn

betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3. Indien partijen levering in gedeelten zijn overeengekomen, is de ondernemer gerechtigd

voor iedere deellevering betaling op het moment van levering te verlangen, contant dan

wel door middel van een deelfactuur.

4. Indien een factuur wordt toegezonden, is de betalingstermijn maximaal veertien

dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden

uitsluitend indien deze, bij voorkeur schriftelijk, zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 8 - Niet-tijdige betaling

 

1. De consument is in verzuim indien de betalingstermijn van veertien dagen is verstreken

en hij nog niet aan zijn betalingsplicht heeft voldaan. De ondernemer zendt een

betalingsherinnering of aanmaning aan de consument met een aanvullende

betalingstermijn van ten minste veertien dagen.

2. Als na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds niet is

betaald, kan tot incassomaatregelen worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid

gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. De ondernemer is tevens

gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de

afgesproken betalingsdatum.

 

ARTIKEL 9 - Eigendomsvoorbehoud en reparatie

 

1. Zolang de consument het totaal verschul¬digde bedrag terzake van de overeenkomst

niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan, blijven de geleverde zaken eigendom van de

ondernemer. Blijft volledige betaling uit, dan kan een ondernemer het geleverde artikel

terugvorderen.

2. Indien de ondernemer kosten bij de consument in rekening mag brengen voor een

reparatie, mag de ondernemer het artikel onder zich houden totdat de reparatiekosten

door de consument zijn voldaan.

 

ARTIKEL 10 - Levertijd

 

1. Onder levertijd wordt verstaan de termijn waarbinnen volgens de overeenkomst de

prestatie moet worden verricht. De levertijd is vast, tenzij een vermoedelijke levertijd is

overeengekomen.

2. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstijd krijgt de ondernemer alsnog een

bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal de helft van

de vermoedelijke levertijd, tenzij partijen (bij voorkeur schriftelijk) anders

overeenkomen.

3. Indien de vaste levertijd dan wel de vermoedelijke levertijd (met inachtneming van de

verlenging als bedoeld in lid 2) is overschreden, kan de consument de overeenkomst

zonder voorafgaande aankondiging of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of

schadevergoeding verlangen van de ondernemer.

4. De levertijd is maximaal zes maanden vanaf de datum dat de consument heeft besteld of

gekocht, tenzij bij aankoop of bestelling is meegedeeld door de ondernemer dat een

langere levertijd geldt.

 

ARTIKEL 11 - Aansprakelijkheid

 

1. De ondernemer is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van

het artikel, indien deze aansprakelijkheid uit de wet voortvloeit.

2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan

hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

 

ARTIKEL 12 - Annuleren

 

1. De ondernemer is gerechtigd, indien de consument de overeenkomst annuleert, een

schadevergoeding van vijfentwintig procent van de aankoopsom in rekening te brengen.

2. Het percentage in lid 1 ligt vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de schade hoger

is of de consument kan aantonen dat de schade lager is.

 

ARTIKEL 13 - Ruilen en/of retourneren van een artikel

 

1. Ruilen en retourneren is alleen mogelijk als dit vooraf is overeengekomen.

2. De ondernemer kan een uiterste termijn stellen binnen welke de consument na de

leveringsdatum kan ruilen of retourneren.

3. Wanneer de ondernemer voor het geruilde of geretourneerde artikel een tegoedbon

verstrekt, verliest deze tegoedbon haar geldigheid na één jaar vanaf de datum van afgifte

van de bon, op voorwaarde dat de afgiftedatum op de tegoedbon is vermeld.

 

ARTIKEL 14 - Garantie

 

1. Het geleverde artikel moet die eigenschappen bezitten die de consument op grond van

de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder

gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.

2. De ondernemer garandeert gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid

van gebreken.

3. Voldoet het geleverde artikel niet aan de verwachtingen dan heeft de consument indien

hij dit tijdig heeft gemeld aan de ondernemer recht op:

-aflevering van het ontbrekende,

- reparatie, mits de ondernemer daaraan redelijkerwijs kan voldoen,

- vervanging, tenzij de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen of het artikel teniet of achteruit is gegaan doordat de consument niet zorgvuldig voor het behoud van het artikel heeft gezorgd.

De consument heeft pas recht op ontbinding van de koop of vermindering van de prijs

in evenredigheid met de mate van afwijking als:

- herstel en vervanging onmogelijk zijn of niet van de ondernemer gevergd kunnen worden,

- de ondernemer niet overgaat tot herstel of vervanging.

4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering aan artikelen zijn

ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het

gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben

aangebracht.

 

ARTIKEL 15 - Klachten

 

1. Klachten over gebreken aan gekochte artikelen en/of betreffende de uitvoering van de

overeenkomst, dienen tijdig na constatering daarvan bij de ondernemer te worden

ingediend, waarbij binnen twee maanden in ieder geval tijdig is. Bij voorkeur wordt de

klacht schriftelijk ingediend. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten. De

consument kan gevraagd worden te bewijzen dat het artikel bij de ondernemer is

gekocht, bijvoorbeeld door overlegging van een kassabon.

2. De ondernemer geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke

reactie. Als de ondernemer niet binnen deze termijn kan reageren, stuurt hij de

consument een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een

inhoudelijke reactie kan verwachten.

3. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat aan

de Geschillencommissie Glas Porselein en Aardewerk voorgelegd kan worden.

 

ARTIKEL 16 - Geschillen

 

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering

van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde

diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden

voorgelegd aan de Geschillencommissie Glas Porselein en Aardewerk, Postbus 90600,

2509 LP Den Haag.

2.Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien

de consument zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd.

3. Nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het daarover ontstane geschil

uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Geschillencommissie

aanhangig te worden gemaakt. De Geschillencommissie verklaart het geschil na het

verstrijken van de drie maanden termijn niet ontvankelijk, tenzij er bijzondere redenen zijn.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de

ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de

consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee

akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het

verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij

wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 

ARTIKEL 17 - Nakomingsgarantie

 

Vereniging Gebra zal tegenover de consument de verplichtingen van een lid, die hem in het

kader van een bindend advies is opgelegd door de Geschillencommissie Glas Porselein en

Aardewerk, overnemen indien het lid deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het

bindend advies gestelde termijn is nagekomen. Als het bindend advies binnen twee maanden

na dagtekening ter toetsing aan de rechter is voorgelegd, wordt het beroep op de

nakominggarantie geschorst totdat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

Voor toepassing van de nakomingsgarantie moet de consument een schriftelijk verzoek

indienen bij Vereniging Gebra. De consument die van de nakominggarantie gebruik wil

maken dient zijn vordering, die voortvloeit uit het bindend advies, te cederen aan Vereniging

Gebra.

 

ARTIKEL 18 - Wijzigingen

 

De brancheorganisatie zal hoofdstuk 1 en 2 van de algemene voorwaarden slechts wijzigen in

overleg met de Consumentenbond.

 

Hoofdstuk 2 Aanvullende voorwaarden bij verkoop op afstand (internet) aan

consumenten

 

ARTIKEL 19 - Verstrekken algemene voorwaarden

 

De ondernemer dient bij verkoop op afstand de tekst van deze algemene voorwaarden voor of

bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument elektronisch op een zodanige wijze ter

beschikking te stellen dat de consument deze kan opslaan en later kan nalezen.

 

ARTIKEL 20 - Informatieverstrekking

 

1. Voordat de koopovereenkomst via internet wordt aangegaan moet de ondernemer op

duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:

a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer;

b. de belangrijkste kenmerken van de zaken;

c. de prijs, inclusief BTW, van de zaken;

d. de eventuele kosten van aflevering;

e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;

f. het van toepassing zijn van de bedenktijd van zeven werkdagen;

g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

2. De ondernemer verstrekt tijdig maar uiterlijk bij de aflevering aan de consument

schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding als bedoeld

in artikel 23 lid 2, waarbij in ieder geval wordt vermeld:

a. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd;

b. dat bij ontbinding tijdens de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending voor rekening van de koper komen;

c. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;

d. de gegevens omtrent eventuele garantie en after sales service;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.

 

ARTIKEL 21 - Risico beschadiging/vermissing

 

De ondernemer draagt het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen tot het

moment van bezorging bij de consument, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

 

ARTIKEL 22 - Levertijd

 

1. In afwijking van artikel 10 heeft de ondernemer een maximale levertermijn van 30

dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling

heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de

overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de

ondernemer niet kan worden toegerekend. De consument en de ondernemer kunnen een

andere termijn overeenkomen.

2. Wanneer de gekochte zaken niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de consument

zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen

30 dagen terugbetalen.

 

ARTIKEL 23 - Bedenktijd en ontbinding

 

1. De consument heeft een bedenktijd van zeven werkdagen. Wanneer de ondernemer niet

heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft

verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal drie maanden en zeven

werkdagen. Wanneer de verkoper in die drie maanden alsnog voldoet aan de

informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn

van zeven werkdagen te lopen.

2. Gedurende de bedenktijd heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgaaf

van redenen te ontbinden. De bedenktijd gaat in de dag na ontvangst van de zaken door of namens de consument.

3. De retourzending is voor risico van de consument, tenzij de ondernemer het artikel

ophaalt of laat ophalen. De ondernemer mag bij de ontbinding van de overeenkomst

geen andere kosten in rekening brengen dan maximaal de kosten van de retourzending.

4. De ondernemer is gehouden hetgeen de consument betaald heeft aan hem terug te

betalen. De teruggave vindt zo spoedig mogelijk plaats en in ieder geval binnen dertig

dagen na het beroep op ontbinding.

5. Wanneer de consument en de ondernemer zijn overeengekomen dat een artikel van

gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, zijn de kosten van retourzending voor

rekening van de ondernemer, als de consument de zaken binnen de bedenktijd

terugzendt. De ondernemer dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke

wijze op de hoogte te stellen. 

Hoofdstuk 3 Voorwaarden van toepassing op zakelijke klanten

 

ARTIKEL 24 - Zakelijke klant

 

Met zakelijke klant wordt bedoeld de afnemer die handelt in het kader van de uitoefening van

een beroep of bedrijf, inclusief de afnemer die handelt in opdracht van een bedrijf of

beroepsbeoefenaar.

 

ARTIKEL 25 - Toepasselijke voorwaarden

 

Alle voorwaarden uit hoofdstuk 1 die van toepassing zijn op consumenten gelden tevens voor

zakelijke klanten, tenzij daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken.

 

ARTIKEL 26 - Prijzen

 

Prijzen in offertes ten behoeve van zakelijke klanten zijn altijd exclusief BTW tenzij

uitdrukkelijk anders vermeld.

 

ARTIKEL 27 - Uitgezonderde artikelen

 

De artikelen 5 lid 2, 6 lid 2, 10 lid 3, 14 lid 2, 16, 17 en 18, alsmede hoofdstuk 2 zijn niet van

toepassing op overeenkomsten met zakelijke klanten.

 

ARTIKEL 28 - Aanbetaling

 

Van een zakelijke klant kan een aanbetaling van ieder gewenst percentage worden verlangd.

 

ARTIKEL 29 - Aansprakelijkheid

 

De zakelijke klant kan de ondernemer nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of

indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van

medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële schade.

 

ARTIKEL 30 - Annuleren niet toegestaan

 

Zakelijke klanten kunnen een overeenkomst niet annuleren.

 

Welkom bij Art d’Argile, een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het aanleveren van materialen ten behoeve van de Keramist.


Wij onderscheiden ons graag door:

  • Onze standaard goedkopere prijzen
  • Kortings marges voor klanten met grotere afname
  • Onze uitstekende service
  • Klantvriendelijkheid
  • Snelle leveringen
  • Grote voorraad klei en glazuren
  • Voordelige bezorgkosten
  • Onze uitgebreide vakkennis
  • Onze eigen keramiek oven afdeling, met de beste monteurs
  • En de in onze winkel prachtige handgemaakte glazuurvoorbeelden.

Wij hopen u graag een keer te mogen verwelkomen in onze winkel.

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2014 - 2023 artdargile | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel